Barn med tal- och språksvårigheter

En del barn har svårt att tillägna sig tal och språk. En del barn följer en normal språkutveckling men kan vara försenade. Andra barn kan ha en avvikande språkutveckling. Svårigheterna kan visa sig på flera olika sätt. Det kan vara svårt att tala tydligt, att komma på ord, att bilda meningar och böja orden rätt, eller att berätta saker. Ibland har ett barn svårt att förstå vad man säger till det. Ibland kan barn ha svårt med användningen av språket, det vill säga att förstå hur man använder sitt språk i kommunikation med andra.

Flerspråkiga barn har en språkstörning om det finns en försenad eller avvikande utveckling i samtliga språk. Flerspråkighet i sig orsakar inte en språkstörning.

Be om en remiss till logoped om du misstänker att ditt barn har en språkstörning. Logopeden utreder språkförmågan och hjälper barnet med det som är svårt. Ni får även råd kring hur ni kan stimulera och träna språket hemma.

Logopeden kan avgöra om ditt barn har tal- eller språksvårigheter och hjälpa dig att på bästa sätt stödja ditt barns tal- och språkutveckling. Sök hjälp hos logoped om ditt barn:

Hur jobbar vi?

Logopeden undersöker barnets uttal, ordförråd, grammatik, språkförståelse, kommunikation och samspel.

Utifrån de svårigheter som framkommer planeras och genomförs träning på mottagningen. Träningsupplägget anpassas efter barnets behov och ålder och sker på ett lekfullt sätt, till exempel genom att träningen utformas som ett spel. Som komplement till träningen på mottagningen får barnet ofta hemuppgifter. Därutöver erbjuds även information och rådgivning till förskole- och skolpersonal.

Språk

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. På samma sätt som man kan ha motoriska svårigheter, kan man också ha språkliga svårigheter. Detta kan yttra sig på olika sätt och handla om svårigheter att uttrycka sig och/eller att förstå instruktioner. Det kan till exempel vara svårt att hitta ord, berätta om sin dag eller hämta saker på uppmaning. Detta kan orsaka problem i vardagen och framkalla frustration hos barnet. Språkliga förmågor går ofta att träna upp och med rätt stöd kan barnet utveckla sina språkliga förmågor.

Uttal

Det är inte ovanligt att barn talar otydligt. Vissa barn förenklar, byter ut eller hoppar över språkljud. Det kan upplevas omoget eller uppfattas som att barnet slarvar, men handlar ofta om att barnet inte är medvetet om skillnaden mellan olika språkljud eller inte kan forma ljudet med munnen. Ibland kan uttalssvårigheter bero på att man har svårt med munmotoriken. I dessa fall behövs specifik träning av munrörelserna.

R-ljudet är ofta det sista ljudet barn lär sig och det är inte ovanligt att det kommer först i skolåldern. Eftersom det är ett språkljud som är svårt att uttala påbörjas logopedisk behandling tidigast efter det att barnet fyllt fem år.